Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kościerzynie

 

KOMUNIKAT

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościerzynie zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kościerzynie, które odbędzie się w dniu 26.06.2024 roku

o godz. 11:00  w Restauracji „Rzemyk” w Kościerzynie ul. Tkaczyka 6.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zebrania 
 2. Wybór Komisji skrutacyjno-wnioskowej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie Porządku Obrad.
 5. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Banku. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku. [Uchwała nr 1, Uchwała nr 2]
 7. Przedstawienie informacji i podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia regulacji „Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kościerzynie”. [Uchwała nr 3]
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz z przedstawieniem kierunków rozwoju Banku na 2024 rok oraz projektu Uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady wraz z oceną  sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2023 rok, stosowania polityki wynagrodzeń oraz przestrzegania polityki ładu korporacyjnego i wewnętrznego w 2023 roku.
 10. Przedstawienie sprawozdanie z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kościerzynie.
 11. Przedstawienie raportu z przeglądu i oceny „Regulaminu działalności Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie” pod względem jego adekwatności.
 12. Przedstawienie protokołu z lustracji pełnej Banku Spółdzielczego w Kościerzynie za lata 2020-2023.
 13. Dyskusja nad  sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz  projektami  uchwał.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok, [Uchwała nr 3]
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2023 roku oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium, [Uchwała nr 4]
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2023 roku oraz oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2023 rok, [Uchwała nr 5]
 • oceny indywidualnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, [Uchwała nr 6]
 • oceny indywidualnej odpowiedniości członków Komitetu Audytu, [Uchwała nr 7]
 • oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu, [Uchwała nr 8]
 • oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń stosowanej w Banku w 2023 roku, [Uchwała nr 9]
 • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kościerzynie za 2023 rok, [Uchwała nr 10]
 • oceny adekwatności „Regulaminu działalności Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie”, [Uchwała nr 11]
 • wniosków z protokołu polustracyjnego, [Uchwała nr 12]
 • podziału nadwyżki bilansowej za  2023 rok, [Uchwała nr 13]
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku. [Uchwała nr 14]
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                   Zarząd  

                                                              Banku Spółdzielczego w  Kościerzynie