Pakiet ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli "Bezpieczna szkoła"

Uwzględniając potrzeby środowiskowe i sytuację finansową szkolnictwa został opracowany specjalistyczny pakiet BEZPIECZNA SZKOŁA. 
Jest on kompleksowym ubezpieczeniem zarówno mienia szkolnego, dzieci i młodzieży uczącej się oraz nauczycieli. 

W ramach pakietu oferowane są następujące rodzaje ubezpieczeń: 
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zachorowania i zgonu z powodu sepsy
- Ubezpieczenie OC nauczycieli, 
- Ubezpieczenie OC placówki szkolnej z tytułu posiadania lub użytkowania mienia, 
- Ubezpieczenia mienia szkoły od ognia, 
- Ubezpieczenie mienia szkoły od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia mienia od dewastacji, 
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego szkoły, 
- Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 
- Ubezpieczenie księgozbiorów, 
- Ubezpieczenie mienia w szatni