Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców - to kredyt na realizację przedsięwzięć w działalności gospodarczej,  których celem jest zakup, utworzenie lub ulepszenie środka trwałego w rozumieniu zasad rachunkowości,  w tym również zakup nieruchomości.

Jest to kredyt przeznaczony na realizację określonego celu inwestycyjnego, wymagający jego pełnej realizacji i udokumentowania wydatków z nim związanych. Mogą z niego korzystać podmioty gospodarcze działające w każdej formie prawnej. Kredyt jest udzielany do wysokości odpowiedniej wg. oceny Banku co do sytuacji finansowej tego podmiotu oraz przedstawionej przez niego kalkulacji dochodów za okres, na który kredyt ma być udzielony.

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej. Odsetki naliczane są na bieżąco od aktualnego stanu  zadłużenia (raty odsetkowe maleją). Bank nie pobiera prowizji i innych opłat za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu.