Oprocentowanie

  • Oprocentowanie depozytów

Oprocentowanie rachunków prowadzonych w Banku Spółdzielczym 
w Kościerzynie.

  1.Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe

oprocentowanie

0,00%

  2. Rachunki a-vista

0,00%

  3. Rachunki bieżące

0,00%

Oprocentowanie rachunków obowiązuje od dnia 14.03.2013 r.

  4. Lokaty terminowe
   termin trwania umowy

oprocentowanie

zmienne

stałe

 

   - 1 miesiąc

0,50%

0,50%

 

   - 3 miesiące

1,00%

1,00%

 

   - 6 miesięcy

1,50%

1,50%

 

   - 12 miesięcy

2,00%

2,00%

 

Oprocentowanie lokat obowiązuje od dnia 16.05.2022 r.
Stopy procentowe dotyczą okresu rocznego.

 

 

 
   
  • Oprocentowanie produktów walutowych

Oprocentowanie produktów walutowych w Banku Spółdzielczym 
w Kościerzynie

 

 RODZAJ RACHUNKU

USD

EUR

 

  Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe

0,00%

0,00%

 

  Lokata 1m - oprocentowanie zmienne

0,10%

0,01%

 

  Lokata 3m - oprocentowanie zmienne

0,15%

0,02%

 

  Lokata 6m - oprocentowanie zmienne

0,20%

0,03%

 

Podane stopy procentowe obowiązują od 22.04.2020 r.
Stopy procentowe dotyczą okresu rocznego.

 

  • Oprocentowanie pożyczek i kredytów

Oprocentowanie pożyczek i kredytów w Banku Spółdzielczym 
w Kościerzynie

 

  1. Kredyty na działalność gospodarczą

oprocentowanie

 

   - obrotowe do 3 lat

WIBOR + marża

 

   - inwestycyjne

 

 

   a) do 3 lat

WIBOR + marża

 

   b) do 5 lat

WIBOR + marża

 

   c) powyżej 5 lat

WIBOR + marża

 

 2. Kredyty w rachunkach bieżących

WIBOR + marża

 

  3. Kredyty konsumpcyjne

oprocentowanie
nominalne

 

   a) dla posiadaczy ROR

 

 

     - odnawialne w rachunku ROR do 60 miesięcy

WIBOR+6,00% marży

 

 

   b) gotówkowe na dowolny cel

oprocentowanie stałe

     - do 1 roku

7,5%

  oprocentowanie zmienne
    - powyżej 1 roku do 5 lat WIBOR + marża

 

  4. Pożyczki hipoteczne

 

 

  do 30%

WIBOR + marża

 

  30%-50%

WIBOR + marża

 

  powyżej 50%

WIBOR + marża

 

  5. Kredyty na budownictwo mieszkaniowe

 

 

     - powyżej 50%

WIBOR + marża

 

     - od 30% do 50%

WIBOR + marża

 

     - od 20% do 30%

WIBOR + marża

 

 

 

 

* WIBOR - stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek

Administratorem procesu opracowania wskaźnika referencyjnego WIBOR jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wskaźnik referencyjny WIBOR ustalany jest w oparciu o "Regulamin stawek referencyjnych WIBOR i WIBID GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie".

Podane stopy procentowe obowiązują od 21.03.2022 r.

 

Terminy kapitalizacji odsetek.

Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym dopisywane są do kapitału w walucie rachunku w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym dopisywane są do kapitału w walucie rachunku w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Odsetki od wkładów a'vista podlegają kapitalizacji w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Odsetki od lokat terminowych kapitalizowane są po upływie okresu umownego.