Oprocentowanie

  • Oprocentowanie depozytów

Oprocentowanie rachunków prowadzonych w Banku Spółdzielczym 
w Kościerzynie.

  1.Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe

  

oprocentowanie

0,00%

  2. Rachunki a-vista

 

0,00%

  3. Rachunki bieżące

 

0,00%

Oprocentowanie rachunków obowiązuje od dnia 14.03.2013 r.

 

 

4. Lokaty terminowe

 

termin trwania umowy

oprocentowanie

    zmienne stałe
 - 1 miesiąc  1,00% 1,00%
 - 3 miesiące  1,50% 1,50%
 - 6 miesięcy  2,00% 2,00%
 - 12 miesięcy  3,00% 3,00%
Oprocentowanie lokat obowiązuje od dnia 20.07.2022 r.
Stopy procentowe dotyczą okresu rocznego.
 
5. LOKATA KASKADA 10%  
 
    Wysokość oprocentowania w skali roku:
 
  - 1 miesiąc    1,00%   - 7 miesiąc      5,00%  
  - 2 miesiąc    1,50%   - 8 miesiąc      6,00%  
  - 3 miesiąc    2,50%   - 9 miesiąc      7,00%  
  - 4 miesiąc    3,00% - 10 miesiąc      8,00%  
  - 5 miesiąc    3,50% - 11 miesiąc      9,00%  
  - 6 miesiąc    4,00% - 12 miesiąc    10,00%  
 

Oprocentowanie lokaty kaskada obowiązuje od dnia 20.07.2022 r.

Minimalna kwota lokaty - 500,00 zł.

Przedterminowe wycofanie środków
nie powoduje utraty skapitalizowanych odsetek.

Comiesięczne oprocentowanie wg stałej stopy procentowej.

 
 
  • Oprocentowanie produktów walutowych

Oprocentowanie produktów walutowych w Banku Spółdzielczym 
w Kościerzynie

 

 RODZAJ RACHUNKU

USD

EUR

 

  Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe

0,00%

0,00%

 

  Lokata 1m - oprocentowanie zmienne

0,10%

0,01%

 

  Lokata 3m - oprocentowanie zmienne

0,15%

0,02%

 

  Lokata 6m - oprocentowanie zmienne

0,20%

0,03%

 

Podane stopy procentowe obowiązują od 22.04.2020 r.
Stopy procentowe dotyczą okresu rocznego.

 

  • Oprocentowanie pożyczek i kredytów

Oprocentowanie pożyczek i kredytów w Banku Spółdzielczym 
w Kościerzynie

 

  1. Kredyty na działalność gospodarczą

oprocentowanie

 

   - obrotowe do 3 lat

WIBOR + marża

 

   - inwestycyjne

 

 

   a) do 3 lat

WIBOR + marża

 

   b) do 5 lat

WIBOR + marża

 

   c) powyżej 5 lat

WIBOR + marża

 

 2. Kredyty w rachunkach bieżących

WIBOR + marża

 

  3. Kredyty konsumpcyjne

oprocentowanie
nominalne

 

   a) dla posiadaczy ROR

 

 

     - odnawialne w rachunku ROR do 60 miesięcy

WIBOR+6,00% marży

 

 

   b) gotówkowe na dowolny cel

oprocentowanie stałe

     - do 1 roku

7,5%

     - do 3 lat

8,5%

     - do 5 lat

9,5%

 

  4. Pożyczki hipoteczne

 Oprocentowanie zmienne

 Oprocentowanie okresowo stałe      (okres 60 miesięcy)

  do 30%

WIBOR + marża

 10,40%

  30%-50%

WIBOR + marża

 10,90%

  powyżej 50%

WIBOR + marża

 11,40%

  5. Kredyty na budownictwo mieszkaniowe

Oprocentowanie zmienne

 Oprocentowanie okresowo stałe      (okres 60 miesięcy)

     - powyżej 50%

WIBOR + marża

 7,30%

     - od 30% do 50%

WIBOR + marża

 7,80%

     - od 20% do 30%

WIBOR + marża

 8,30%

 

 

 

* WIBOR - stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek

Administratorem procesu opracowania wskaźnika referencyjnego WIBOR jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wskaźnik referencyjny WIBOR ustalany jest w oparciu o "Regulamin stawek referencyjnych WIBOR i WIBID GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie".

Podane stopy procentowe obowiązują od 01.01.2023 r.

 

Terminy kapitalizacji odsetek.

Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym dopisywane są do kapitału w walucie rachunku w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym dopisywane są do kapitału w walucie rachunku w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Odsetki od wkładów a'vista podlegają kapitalizacji w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Odsetki od lokat terminowych kapitalizowane są po upływie okresu umownego.