Konto firmowe

Posiadaczem rachunku mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki i zakłady budżetowe  oraz inne podmioty, a w szczególności organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje, stowarzyszenia.

Rachunek rozliczeniowy - służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Dokumenty do otwarcia rachunku rozliczeniowego:

 • wniosek o otwarcie rachunku
 • karta wzorów podpisów
 • dokumenty stwierdzające uzyskanie osobowości prawnej luzaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • decyzja o nadaniu numeru NIP
 • koncesja albo oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji, ani nie wymaga uzyskania koncesji
 • wskazanie osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile nie wynika to ze składanych dokumentów
 • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego (REGON) przy spółkach prawa handlowego i  cywilnych - pisemna umowa spółki
 • pieczątka firmowa

Korzyści dla klienta:

 • szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
 • swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami,
 • wygodny dostęp do pieniędzy przez całą dobę w placówkach handlowych i usługowych oraz bankomatach (dzięki karcie płatniczej),
 • dokonywanie wpłat gotówkowych 24 godziny na dobę (dzięki bankomatowi z funkcją wpłatomatu)
 • uzyskanie informacji o stanie środków na rachunku i dokonanych operacjach, telefonicznie na podstawie hasła, bądź za pomocą SMS-sa.
 • łatwy dostęp do kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Wpłaty na rachunek można dokonywać w formie:

1. gotówkowej,
2. bezgotówkowej.
Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane przez każdą osobę, która zna numer rachunku oraz nazwę Posiadacza rachunku.

Wypłaty z rachunku można dokonywać w formie:

1. gotówkowej:
- przy użyciu kart płatniczych w bankomatach, wybranych bankach,
- na podstawie czeku - realizacja w jednostkach naszego Banku,

2. bezgotówkowej:
- realizując polecenia przelewu, stałe zlecenia płatnicze, polecenia zapłaty,
- przy użyciu kart płatniczych w placówkach handlowo-usługowych

Dyspozycje składane przez posiadacza rachunku muszą być podpisane przez osoby upoważnione zgodnie ze wzorami podpisów umieszczonymi na karcie wzorów podpisów oraz muszą być opatrzone stemplem firmowym posiadacza rachunku.

Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości salda na rachunku z uwzględnieniem limitu kredytu w rachunku.

Do rachunku wydawane są międzynarodowe karty płatnicze:

 • MasterCard Business
 • Visa Business