Kredyt mieszkaniowy

Kredyt może być przeznaczony na:

  • nabycie prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przeznaczonej do celów mieszkaniowych,
  • budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę domu lub lokalu mieszkalnego, 
  • remont domu lub lokalu mieszkalnego,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • wniesienie wkładu członkowskiego do spółdzielni mieszkaniowej,
  • pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
  • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w okresie naliczania odsetek.  Wysokość stopy procentowej ustalana jest w stosunku rocznym, w oparciu o zmienną stopę WIBOR 3M,  powiększoną o stałą marżę Banku. 
Maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat.