Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kościerzynie

 

KOMUNIKAT

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościerzynie zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kościerzynie, które odbędzie się w dniu 26.06.2024 roku

o godz. 11:00  w Restauracji „Rzemyk” w Kościerzynie ul. Tkaczyka 6.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zebrania 
 2. Wybór Komisji skrutacyjno-wnioskowej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie Porządku Obrad.
 5. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Banku. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku. [Uchwała nr 1, Uchwała nr 2]
 7. Przedstawienie informacji i podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia regulacji „Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kościerzynie”. [Uchwała nr 3]
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz z przedstawieniem kierunków rozwoju Banku na 2024 rok oraz projektu Uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady wraz z oceną  sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2023 rok, stosowania polityki wynagrodzeń oraz przestrzegania polityki ładu korporacyjnego i wewnętrznego w 2023 roku.
 10. Przedstawienie sprawozdanie z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kościerzynie.
 11. Przedstawienie raportu z przeglądu i oceny „Regulaminu działalności Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie” pod względem jego adekwatności.
 12. Przedstawienie protokołu z lustracji pełnej Banku Spółdzielczego w Kościerzynie za lata 2020-2023.
 13. Dyskusja nad  sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz  projektami  uchwał.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok, [Uchwała nr 3]
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2023 roku oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium, [Uchwała nr 4]
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2023 roku oraz oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2023 rok, [Uchwała nr 5]
 • oceny indywidualnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, [Uchwała nr 6]
 • oceny indywidualnej odpowiedniości członków Komitetu Audytu, [Uchwała nr 7]
 • oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu, [Uchwała nr 8]
 • oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń stosowanej w Banku w 2023 roku, [Uchwała nr 9]
 • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kościerzynie za 2023 rok, [Uchwała nr 10]
 • oceny adekwatności „Regulaminu działalności Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie”, [Uchwała nr 11]
 • wniosków z protokołu polustracyjnego, [Uchwała nr 12]
 • podziału nadwyżki bilansowej za  2023 rok, [Uchwała nr 13]
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku. [Uchwała nr 14]
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                   Zarząd  

                                                              Banku Spółdzielczego w  Kościerzynie

Zastrzeżenie numeru PESEL. Zobacz co zmieni się od 1 czerwca 2024 r.

Zastrzeganie numeru PESEL

Każda osoba pełnoletnia, która ma numer PESEL, może go bezpłatnie zastrzec. Dzięki temu zabezpiecza się przed skutkami kradzieży tożsamości.

Od 1 czerwca 2024 r., zgodnie z obowiązkiem ustawowym, banki będą weryfikowały numer PESEL klienta (będącego konsumentem) w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministerstwa Cyfryzacji. Będzie to miało miejsce przy niektórych czynnościach bankowych, np. zawarciu umowy kredytu, otwarciu konta czy wypłacie gotówki w kasie banku w kwocie, która przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

 

Co daje zastrzeżony PESEL

Jeśli zastrzeżesz swój numer PESEL, nikt nie będzie mógł np.:

 • wziąć na Ciebie kredytu lub pożyczki
 • wypłacić Twoich pieniędzy w kasie banku powyżej wspomnianego limitu (pojedynczo lub jako suma wypłat w danym dniu)
 • otworzyć konta na Twoje dane (ROR lub oszczędnościowego).

 

Gdzie zastrzec swój PESEL

 • w urzędzie gminy lub miasta
 • w aplikacji mObywatel
 • na stronie gov.pl

 

Zastrzeżony PESEL a czynności bankowe

Kiedy zastrzeżesz numer PESEL, na Twoje dane nie będzie można m.in. zawrzeć umowy kredytu, otworzyć konta czy wypłacić większej gotówki. Dlatego pamiętaj, by cofnąć zastrzeżenie przed taką czynnością.

 

Gdzie cofnąć zastrzeżenie PESEL

 • w urzędzie gminy lub miasta
 • w aplikacji mObywatel
 • na stronie gov.pl

Zastrzeżenie PESEL możesz bezpłatnie cofnąć terminowo (tylko na określony czas) lub bezterminowo. Kiedy to zrobisz, możesz ponownie zastrzec PESEL nie wcześniej niż po 30 minutach.

 

Podstawa prawna

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Wakacje kredytowe

Ustawowe „wakacje kredytowe”

 

 

Czy wiesz, że od 15 maja 2024 r. możesz ponownie zawiesić spłatę kredytu hipotecznego i skorzystać
z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy zmienionej ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”), przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej, w kwocie nie wyższej niż 1.2000.000 PLN (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),
 • Twoja umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenia, że:
  • zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD, tj. stosunku Twoich wydatków, związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu podlegającego zawieszeniu, do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego, ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% (poniżej znajdziesz materiały, które pomogą Ci w wyliczeniu tego wskaźnika) albo
  • na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (przez które rozumie się także dzieci, nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą, dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą lub które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka):
 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci mających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wówczas:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu wyślemy do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

 

Informacje o wniosku:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych, gdy średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% lub gdy masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci spełniające warunki, które opisaliśmy wyżej, wraz
  z wnioskiem musisz złożyć wymagane oświadczenia w tym zakresie – są one składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców, w takim przypadku oświadczenia wymagane przez bank składa ten z Was, który spełnia te warunki,
 • wniosek możesz złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale),
 • na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kredytu na kilka okresów, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 czerwca 2024 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty Twojego kredytu, wynosi:
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.,
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz terminu spłaty kredytu, przewidzianych w Twojej umowie, o zastosowany okres zawieszenia spłaty kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej – na wniosek kredytobiorcy – Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań
  z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na podstawie ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu (po wakacjach kredytowych).

 

 

Materiały do pobrania:

 

 

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym Oddziałem lub Infolinią 58 686 20 78

Wyzwanie Sportowe Dla Sympatyków SGB

Już za chwilę wystartuje 3 edycja Wyzwania Sportowego dla Sympatyków SGB. Od 27 kwietnia do 9 czerwca rywalizujemy w szczytnym celu w kategoriach "na nogach" i "na kołach". Biegamy, chodzimy, jeździmy na rowerze i na rolkach, żeby zbierać kilometry, które docelowo zamienią się w pomoc finansową dla fundacji, szkół czy stowarzyszeń. O tym, do kogo powędrują pieniądze z wygranej zadecydują najlepsze banki.

Weź udział w naszej zabawie! Pobierz aplikację Activy i dołącz do Wyzwania Sportowego SGB 2024! Zapisy od 19 kwietnia – znajdź w aplikacji 3. Wyzwanie Sportowe - Sympatycy SGB 2024 i dołącz kodem: SYMPATYK2024. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie 👉 Dołącz do aktywnej zabawy

My się już rozgrzewamy, dołącz do naszej drużyny Banku Spółdzielczego w Kościerzynie

 

Wyzwanie Sportowe SGB to wyjątkowa inicjatywa, która jednoczy pracowników całej Grupy SGB. W tym roku po raz trzeci mogą w nim wziąć udział również Sympatycy SGB. Zachęcajcie ich do udziału w konkursie!

ikony wyzwanie2 W naszym konkursie dbamy o siebie nawzajem. Robimy to co lubimy, a jednocześnie pomagamy innym. Taka różnica! 😉 

 

To wyjątkowy przykład wzajemności, czyli tego co jest największą wspólną wartością spółdzielczości.

 

Kto może wziąć udział w Wyzwaniu Sportowym dla Sympatyków SGB?

Każdy, kto jest albo zamierza zostać klientem, ale też ten, kto kibicuje bankowi spółdzielczemu w swojej okolicy. To mogą być również rodziny i bliscy pracowników banków, którzy w tym samym czasie będą rywalizować w 6. edycji Wyzwania Sportowego SGB dla pracowników.

 

Zasady i nagrody

Konkurs dla Sympatyków trwa od 27 kwietnia do 9 czerwca. Zapisywać się można od piątku 19 kwietnia.

Jak to zrobić? Wystarczy pobrać aplikację Activy, znaleźć w wyzwaniach 3. Wyzwanie Sportowe - Sympatycy SGB 2024, wpisać kod wejścia do zabawy: SYMPATYK2024 i wybrać z "lupki" bank spółdzielczy, którego jest się sympatykiem. I oczywiście dołączyć do Wyzwania Sportowego dla Sympatyków SGB.

Rywalizujemy w 2 kategoriach:

 • na kołach (rower / rolki)
 • na nogach (bieg / chód)

Zasada jest prosta, w rywalizacji drużynowej wygrywa ten bank, którego sympatycy zdobędą jak najwięcej punktów (za kilometry i tzw. passę).

 

Jak dołączyć do wyzwania?

Uwaga, do wyzwania nie mogą dołączać pracownicy Banków Spółdzielczych SGB!

 1. Pobierz aplikację ze sklepu i załóż konto lub zaloguj się.
 2. Znajdź w konkursach w Activy „Wyzwanie Sportowe – sympatycy SGB” i dołącz do niego odpowiednim kodem: SYMPATYK2024
 3. Zapisuj swoje aktywności i zdobywaj punkty. Dobrej zabawy!
 
 
https://apps.apple.com/us/app/activy/id1273195093?ls=1 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activy
 
 
image

Zeskanuj kod aparatem telefonu, aby zainstalować!

POBIERZ APLIKACJĘ

 
 

 

 wyzwanie 800 x 550

Harmonogram zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Kościerzynie w 2024 roku

Harmonogram zebrań Grup Członkowskich 

Banku Spółdzielczego

w Kościerzynie w 2024 roku

 

1. Będominek, Dobrogoszcz, Kaliska, Kłobuczyno, Kościerska Huta, Nowa Wieś, Sikorzyno, Wielki Puc, Zielenin

26.03.2024 roku (wtorek) godz. 10.00

 

2. Czarlina, Dębogóry, Gostomie, Korne, Niedamowo, Sycowa Huta, Wąglikowice, Wielki Klincz

26.03.2024 roku (wtorek) godz. 12.00

 

3. Cząstkowo, Kościerzyna Wybudowanie, Łubiana, Mały Klincz, Nowy Klincz, Małe Stawiska, Mały Podleś, Nowy Podleś, Sarnowy, Skorzewo, Stawiska, Wielki Podleś

27.03.2024 roku (środa) godz. 10.00

 

4. Kościerzyna

27.03.2024 roku (środa) godz. 12.00

 

Zebrania odbędą się w siedzibie Banku Spółdzielczego w Kościerzynie (II piętro - sala konferencyjna)

W dniach Zebrań otwarty będzie parking Banku. Zapraszamy do skorzystania.

 

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Kościerzynie

Nowa bankowość internetowa SGB24

od 06.11.2023 r. skorzystasz z nowej wersji bankowości internetowej SGB24.

 

Co to dla Ciebie oznacza?

 • Twój numer konta się nie zmieni.
 • Wszystkie karty płatnicze będą działać dalej.

 

Co czeka Cię w SGB24?

W bankowości internetowej SGB24  przez całą dobę możesz bezpiecznie i wygodnie zarządzać swoimi pieniędzmi.

 

Zaloguj się i…

 • rób przelewy – zwykłe, walutowe, natychmiastowe, wysokokwotowe
 • zarządzaj kartami
 • ustawiaj zlecenia stałe
 • zakładaj lokaty
 • sprawdzaj informacje o swoich kredytach
 • odbieraj powiadomienia SMS o stanie konta, płatnościach kartą czy odrzuceniu przelewu.

 

Każdą czynność w SGB24, która wymaga autoryzacji, będziesz potwierdzać jednorazowym kodem SMS wysłanym na numer telefonu wskazany przez Ciebie w banku.

 

Logowanie do SGB24 za pomocą hasła SMS - instrukcja pierwszego logowania
Logowanie do SGB24/SGB24 Biznes przy użyciu aplikacji Token SGB - instrukcja pierwszego logowania

 

Logowanie

Do SGB24 zalogujesz się za pośrednictwem dotychczasowej strony banku www.bskoscierzyna.pl

przez wybranie przycisku logowanie do SGB24, który znajduje się w prawym górnym rogu. Możesz też od razu przejść do strony logowania: https://sgb24.pl/

Sposób logowania: Dane do pierwszego logowania zmienią się - przed dotychczasowy login należy wpisać przedrostek KS, czyli Identyfikator KSLOGIN

(LOGIN=stary login z przedrostkiem KS bez spacji), np. KS00548962A,

 

 • po wprowadzeniu loginu otrzymasz sms-em nowe, jednorazowe hasło do logowania,
 • kiedy zalogujesz się tym hasłem system poprosi Cię o wprowadzenie nowego, ustalonego przez Ciebie hasła, którym już będziesz logować się do bankowości internetowej,
  • hasło powinno zawierać od 8 do 20 znaków (cyfry i litery),
  • małe i duże litery są rozróżniane przez system,
  • nie należy stosować polskich znaków diakrytycznych (np. ą, ć, ę, ł, ń, ś, ó, ż, ź).
  • zalecane jest stosowanie znaków specjalnych tj. znaków interpunkcyjnych, nawiasów, symboli,
   @, #, $, %, &,*, !,
  • zalecana jest częsta zmiana haseł, np. raz w miesiącu.

Po wprowadzeniu swojego nowego hasła otrzymasz sms-a z kodem, którym zaakceptujesz to hasło.

 

Aplikacja Mobilny Token SGB od dnia 06.11.2023 r. zastąpi dotychczas użytkowany
przez Państwa klucz sprzętowy.

Mobilny Token SGB - aplikacja służy do logowania i autoryzacji dyspozycji złożonych
za pośrednictwem Bankowości Internetowej SGB24. Instalowana jest na urządzeniach mobilnych typu smartfon lub tablet i jest dostępna do pobrania ze sklepu - Google Play (Android)
oraz App Store (iOS), w zależności od systemu operacyjnego urządzenia mobilnego.

 

Szczegóły

Więcej na temat SGB24 dowiesz się z Przewodnika dla Klienta, dostępnego w zakładce https://www.sgb.pl/wp-content/uploads/2023/03/Przewodnik-SGB24.pdf lub na naszej stronie
w zakładce Nowa bankowość SGB24.

Warto się z nim zapoznać  przed pierwszym logowaniem.

 

Klienci indywidualni

W powiązaniu z nową bankowością internetową działa aplikacja SGB Mobile, dzięki której możesz sprawniej zarządzać swoimi finansami na smartfonie. Jeżeli korzystasz już z SGB Mobile to, po przejściu na SGB24 dezaktywuj aplikację, następnie pobierz najnowszą wersję
z Google Play (Android) lub AppStore (iOS) i aktywuj ponownie.
Umożliwi to ponowne sparowanie aplikacji SGB Mobile z nowymi systemami i zapewni jej optymalne działanie.

Klienci instytucjonalni

W powiązaniu z nową bankowością internetową działa aplikacja SGB Mobile, dzięki której będziesz mógł sprawniej zarządzać swoimi finansami na smartfonie. Pobierz najnowszą wersję
z Google Play (Android) lub AppStore (iOS) i aktywuj ją. Mamy nadzieję, że aplikacja znacznie usprawni i ułatwi Ci codzienne bankowanie.

 

Na wszystkie pytania chętnie odpowiedzą nasi doradcy, dostępni przez całą dobę pod bezpłatnym numerem 800 888 888 lub – dla połączeń z zagranicy – 61 647 28 46 (opłata zgodna z taryfą operatora), a także pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wszystkie dokumenty możesz od nas otrzymywać w formie elektronicznej. To nie tylko rozwiązanie dobre dla środowiska, ale też wygodne dla Ciebie. Koniec z przechowywaniem papierów – wszystko możesz mieć wygodnie i bezpiecznie skatalogowane, dostępne w każdej chwili! Przy najbliższej wizycie w banku powiedz doradcy, że chcesz wyrazić zgodę
na przesyłanie dokumentów przez Moje dokumenty SGB.

 

Przewodniki dla Klienta

Przewodnik dla Klienta – SGB24
Przewodnik dla Klienta SGB24 Biznes

Załącznik do Przewodnika dla Klienta SGB24 oraz SGB24 Biznes: Struktura danych dla importu i eksportu w Usłudze Bankowości Internetowej

Przewodnik dla Klienta – Mobilny Token SGB

 

Mobilny Token SGB - zobacz jakie to wygodne, łatwe i bezpieczne

 

 

Wersja demonstracyjna SGB24 Biznes

 

Poznaj możliwości bankowości internetowej SGB24 Biznes

SGB24 Biznes to nowoczesna bankowość internetowa i mobilna stworzona z myślą o dużych i wymagających klientach firm i korporacji. Dostępna w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB i SGB-Banku SA.

 

 

Przelewy? To proste!

Przelew w naszej bankowości wykonasz naprawdę szybko i bezproblemowo. Czeka Cię realizacja wielu przelewów? Z pomocą przyjdą Ci paczki przelewów i wygodny import plików z przelewami.

 

 

Ustawienia użytkowników

Dowiedz się, jak dużo możesz ustawić w SGB24 Biznes według swoich preferencji! Czeka Cię wiele opcji: uprawnienia użytkowników, zmiana hasła, dane firmy, ustawienia importu i eksportu, kanały dostępu do systemu, rejestr zdarzeń, rachunek domyślny, filtrowanie adresów IP.

 

 

Życzymy zadowolenia podczas korzystania z naszych usług.

Uważaj na przestępców podszywających się pod policjantów

Ostrzegamy przed oszustami, którzy mogą pojawić się osobiście w siedzibie Twojej firmy podszywając się pod funkcjonariuszy policji. Przestępcy informują klientów o rzekomym planowanym ataku hakerskim na firmę i mogą sugerować przelanie środków finansowych na "bezpieczne konto techniczne" lub przekazanie pieniędzy w gotówce funkcjonariuszom.

Zachowaj ostrożność i nie daj się oszukać. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości skontaktuj się osobiście z najbliższym komisariatem policji, placówką banku lub Infolinią SGB.

Kontakt z Infolinią SGB:

800 88 88 88 (bezpłatne połączenie)
61 647 28 46 (z zagranicy; opłata zgoda z taryfą operatora)

Wyzwanie Sportowe dla Sympatyków SGB 2023

Dołącz do Wyzwania Sportowego SGB!

Zostań Sympatykiem Banku Spółdzielczego w Kościerzynie i zbieraj punkty

za pokonane kilometry!

 

Weź udział w 2 edycji naszej zabawy! Wspólnie z Bankami Spółdzielczymi SGB ruszaj na trasy na rowerze, rolkach,

biegiem lub chodem. Spacer z dzieckiem czy wyjście z psem to też dobry trening. Pamiętaj, każdy kilometr się liczy

bo zbieramy je w szczytnym celu!

 

 

Kto może wziąć udział w Wyzwaniu Sportowym dla Sympatyków SGB?

Każdy, kto jest albo zamierza zostać klientem, ale też ten, kto kibicuje bankowi spółdzielczemu w swojej okolicy. To mogą być również rodziny i bliscy pracowników banków, którzy w tym samym czasie będą rywalizować w V edycji Wyzwania Sportowego SGB dla pracowników.

Zasady i nagrody

Konkurs dla Sympatyków trwa od 29 kwietnia do 11 czerwca. Zapisywać się można od 21 kwietnia.

Jak to zrobić? Wystarczy:

 • pobrać aplikację Activy,
 • kliknąć ikonę podium > Szukaj konkursów > Firmowe > Wyzwanie Sportowe – Sympatycy SGB,
 • znaleźć odpowiedni kod wejścia do zabawy na stronie https://sympatycysgb.activy.app
 • dołączyć do Wyzwania Sportowego dla Sympatyków SGB.

Kod Sympatyka Banku Spółdzielczego w Kościerzynie to:  SYMPATYKKOŚCIERZYNA2023

 

Rywalizujemy w 2 kategoriach:

 • na kołach (rower, hulajnoga, rolki/wrotki, deskorolka),
 • na nogach (bieg, spacer, nordic walking, wędrówka).

Wszelkie potrzebne informacje dostępne są na stronie: https://sympatycysgb.activy.app

Regulamin konkursu „Wyzwanie Sportowe SGB 2023 – Sympatycy SGB” – II edycja

 

 

 

 

Moje Dokumenty SGB

Bądź EKO i zawsze na bieżąco!

 

Z przyjemnością informujemy, że nasz Bank wdraża elektroniczną formę przekazywania dokumentów, takich jak regulaminy, taryfy, informacje o zmianie wysokości oprocentowania itp.
za pośrednictwem portalu internetowego dla Klientów Moje Dokumenty SGB.

Chcesz razem z nami przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego i mieć pod ręką wszystkie ważne dokumenty bankowe? Wybierz naszą ekologiczną alternatywę dla obecnie funkcjonującej wersji papierowej! 

 

Podkategorie

COPYRIGHT © BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
X

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.