Konto osobiste

Rachunek przeznaczony jest dla klientów, którzy cenią sobie tradycyjne zalety bankowości oraz wysoką jakość obsługi. Konto przeznaczone jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadających stałe dochody,  np. z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, stypendium itp. ROR może być otwarty dla jednej osoby  lub jako konto wspólne dla kilku osób.
Posiadaczem ROR może być również osoba małoletnia, która jednakże do ukończenia 13 lat nie może tym wkładem dysponować, ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku.  Czynności te wykonują: przedstawiciel ustawowy, opiekun bądź kurator ustanowiony sąd lub sam małoletni  po ukończeniu 13 lat na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna bądź kuratora  ustanowionego przez sąd.

Do otwarcia rachunku wystarczy dowód osobisty!!!

Konto osobiste:

  • służy do przechowywania środków pieniężnych,
  • umożliwia regulowanie jednorazowych i stałych płatności (np. czynszu, opłat za prąd, gaz, telefon, spłaty rat kredytów),
  • umożliwia realizację bezgotówkowych dyspozycji przekazywanych za granicę,
  • umożliwia przyjmowanie dyspozycji bezgotówkowych przekazywanych z zagranicy,
  • umożliwia wygodny i szybki dostęp do własnych pieniędzy dzięki bankomatom przez całą dobę,
  • umożliwia szybkie i swobodne dysponowanie pieniędzmi w placówkach handlowych i usługowych,
  • każdy posiadacz karty bankomatowej ma możliwość ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i w trakcie podróży zagranicznej oraz ubezpieczenia kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej,
  • informację o stanie środków na rachunku można uzyskać telefonicznie na podstawie ustalonego hasła, bądź za pomocą SMS-a.
  • do rachunku można ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysponowania środkami oraz dokonać zapisu bankowego na wypadek śmierci.

Posiadacz ROR może uzyskać w Banku kredyt odnawialny w formie linii kredytowej.
Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Operacje wykonywane  w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest  od dyspozycji Klienta co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku. 

Do konta osobistego można otrzymać kartę płatniczą. Karty można ubezpieczyć od nieuprawnionego użycia.