Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na okres 2 lat:

  • udzielany podmiotom gospodarczym o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadającym w Banku  rachunek bieżący,
  • ze zmiennym poziomem zadłużenia w ramach określonej w umowie o kredyt, górnej granicy kredytowania;  każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku daje możliwość  ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu,
  • okres kredytowania może zostać wydłużony na mocy aneksu zawartego do umowy pod warunkiem złożenia przez Kredytobiorcę stosownego wniosku, utrzymania zdolności kredytowej i spełnienia innych warunków wymaganych przez Bank,
  • może zostać odnowiony na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty, przy czym odnowienie kredytu  następuje na podstawie wniosku kredytowego, dokumentów umożliwiających ocenę zdolności i potrzeb  kredytowych oraz podpisanej z Wnioskodawcą nowej umowy kredytowej.

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest podmiotom gospodarczym posiadającym w Banku rachunek bieżący; czynny rachunek bieżący podmiot powinien posiadać przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy. 

Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt górnej granicy kredytowania;  każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu. 

Cel kredytowania:
na finansowanie bieżących potrzeb, związanych z działalnością gospodarczą.

Kwota kredytu:
kwota kredytu uzależniona od wysokości obrotów na rachunku rozliczeniowym, poziomu zdolności kredytowej, rodzaju  i wysokości potrzeb kredytowych oraz rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Korzyści dla Klienta:

  • konkurencyjne oprocentowanie,
  • odnawialny charakter kredytu, powiązanie z rachunkiem rozliczeniowym i jednorazowa spłata na koniec okresu kredytowania umożliwia zwiększenie szybkości obrotu środkami pieniężnymi, minimalizację odsetek oraz wielokrotne wykorzystanie kredytu.