Skargi i reklamacje

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji

 

W związku z wejściem w życie z dniem 7 kwietna 2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (dalej: Rozporządzenie)

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie informuje

że zgodnie z §8[i] ww. Rozporządzenia skróceniu ulega termin, z 30 dni kalendarzowych
na 14 dni kalendarzowych, na udzielenie odpowiedzi na reklamacje składane przez mikro2, małych3 i średnich4 przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, zawierające zastrzeżenia w przedmiocie zmiany (bądź odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów/pożyczek w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii (art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych5.

Nie ma możliwości wydłużenia tego terminu w szczególnie skomplikowanych przypadkach.

Skrócenie terminu, o którym mowa powyżej dotyczy reklamacji dotyczących zmiany (bądź odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów/pożyczek udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Kościerzynie przed dniem
8 marca 2020 roku i w przypadkach, gdy zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy (mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną) dokonaną przez Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 roku.

 

 

Wyżej wymieniony (skrócony) termin obowiązuje przez okres obowiązywania Rozporządzenia.

 

Terminy rozpatrywania reklamacji w pozostałych sprawach pozostają bez zmian.

 

[i] „Terminy, o których mowa w art. 6, art. 7 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w zakresie spraw, o których mowa w art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ulegają skróceniu do 14 dni."

2.  mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

3.  mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

  4. średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

  5. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli:

1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz

2) zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank". 

 

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
 

 

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, klient ma prawo złożyć reklamację.

 

Forma i miejsce złożenia reklamacji

§ 1

 1. Reklamacja może być złożona:

1)  osobiście w siedzibie Banku lub w Oddziale;

          2)  telefonicznie poprzez kontakt z Bankiem, którego numery podane są na stronie internetowej Banku tj. www.bskoscierzyna.pl;

          3)  listownie na adres Banku lub Oddziału;

          4)  wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku
tj. www.bskoscierzyna.pl;

          5)  faksem na numery Banku, podane na jego stronie internetowej
               tj. www.bskoscierzyna.pl

               z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Reklamacje dotyczące kart płatniczych składane przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników mogą być składane wyłącznie:

              1)  osobiście w siedzibie Banku lub w Oddziale w formie pisemnej;

              2)  listownie na adres Banku tj. 83-400 Kościerzyna, ul. Świętojańska 1 lub Oddziału
                    tj.  83-322 Stężyca, ul. Raduńska 1a;

              3)  faksem na numery Banku, podane na jego stronie internetowej
                   tj. www.bskoscierzyna.pl;

              4)  wysyłając e – mail na adres  podany  na stronie internetowej Banku
                   tj. www.bskoscierzyna.pl.

 1. W przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych składanych prze klientów innych niż instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników składane w formie ustnej Bank wezwie klienta do uzupełnienie reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.

 2. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu. Do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.

Zakres danych zawartych w reklamacji

§ 2

 1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

              1)  imię i nazwisko lub nazwę klienta;

              2)  adres korespondencyjny;

              3)  dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;

              4)  oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

              5)  własnoręczny podpis klienta.

         z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:

             1)  imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;

             2)  numer karty/karty NFC;

             3)  numer rachunku, do którego wydano kartę/kartę NFC;

             4)  datę transakcji;

             5)  kwotę transakcji;

             6)  miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę usługodawcy, miasto, państwo) zgodnie z danymi zaksięgowanej transakcji.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych
  do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie
  w jakiej klient złożył reklamację.

 2. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta.
  Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.

 

Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji

§ 3

Bank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej.

 

Termin rozpatrzenia reklamacji

§ 4

 1. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 15 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczącej usług płatniczych w przypadku pozostałych reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Banku.

 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach  termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczącej usług płatniczych w przypadku pozostałych reklamacji 60 dni kalendarzowych.

 3. Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji m. in.: reklamacje kartowe, sprawy związane z windykacja kredytów, sprawy spadkowe, fraudy, reklamacje składane przez system OGNIVO, SORBNET, SWIFT.

 4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1 Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji:

               1)  wyjaśnia przyczyny opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;

               2)  wyjaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone;

               3)  wskazuje przewidywany terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2.

 1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 3 terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

 2. Zasad opisanych w ust. 5 nie stosuje się do reklamacji złożonych przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

 

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

§ 5

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana:

                1)  listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem ust. 2;

                2)  wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego 

                     reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu

                     odpowiedzi.

 1. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2..

 2. Zasady z ust.2 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

 

Informacje dodatkowe

§ 6

 1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 2. W razie sporu z Bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

 3. W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, klient Banku ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

 4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:

                1)  odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym Rady Nadzorczej Banku;

                2)  złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;

                3)  skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;

                4)  złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub

                5)  wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

 1. Zasady opisanej w ust. 4 pkt 4 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

Skargi

§ 7

 1. W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub  wykonywanej działalności nie stanowiących reklamacji klient ma prawo złożyć skargę. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust. 5
  i § 6 ust. 4 pkt 4.

Wniosek

§ 8

 1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.

 2. Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust. 5
  i § 6 ust. 4 pkt. 4.