Historia Banku Spółdzielczego w Kościerzynie

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie został założony w dniu 17 grudnia 1902 roku jako Spółka z Odpowiedzialnością Nieograniczoną pod nazwą "Bank Ludowy". Spółkę wpisano do rejestru sądowego w dniu 27 grudnia tego samego roku.
Spółka powstała w oparciu o działające w Kościerzynie od 1872 roku Towarzystwo Pożyczkowe dla Miasta Kościerzyny i okolicy. Inicjatorami założenia Banku byli miejscowi księża, rolnicy, kupcy i rzemieślnicy.
Pierwszy Zarząd Banku tworzyli: Konstanty Kręcki, Andrzej Sobota i Teofil Czarnowski. W skład Rady Nadzorczej wchodzili: ks. Henryk Ossowski, ks. Franciszek Wróblewski, Franciszek Piwnicki, Leon Lniski, Józef Wolter, Aleksander Żynda, Józef Kiedrowski, Jan Borski i Jan Świeczkowski.
W późniejszym okresie członkami Rady Nadzorczej Banku byli m.in. znani działacze kaszubscy  dr Aleksander Majkowski, Tomasz Rogala oraz Józef Tkaczyk, który w latach 1925-1927 pełnił funkcję jej przewodniczącego. W 1904 roku Bank liczył już 166 członków w tym: 122 rolników, 23 przemysłowców i rzemieślników oraz 21 osób o innych zawodach.

  

Od 1929 roku Bank Ludowy funkcjonuje w własnym budynku przy ul. Świętojańskiej 1.
Budynek ten jest siedzibą Banku do dnia dzisiejszego. Do wybuchu II wojny światowej Bank Ludowy był jednym z 2 funkcjonujących w Kościerzynie banków. W oparciu o własny, lokalny kapitał Bank Ludowy obsługiwał głównie miejscowych rolników i rzemieślników. Zgodnie z przyjętym w 1932 roku nowym statutem, przedmiotem działania Banku była pełna obsługa bankowa klientów (kredyty, pożyczki, przyjmowanie wkładów pieniężnych) a ponadto m.in. obrót listami zastawnymi, akcjami central gospodarczych i Banku Polskiego, przyjmowanie subskrypcji na akcje oraz zakup i sprzedaż walut zagranicznych. 
Zakres działania Banku świadczy o poziomie jego rozwoju i bardzo wysokiej pozycji na lokalnym rynku.
Podczas II wojny Bank nie przerwał działalności. Funkcjonował pod zarządem niemieckim jako "Kościerska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa" zatrudniając polskich pracowników.
Po wojnie działalność bankową wznowiono w dniu 16.07.1945 roku. Odbyło się wówczas zebranie konstytucyjne Banku.
W dniu 25.04.1946 roku wpisano do rejestru sądowego Bank Ludowy-Spółdzielnię z ograniczoną odpowiedzialnością w Kościerzynie.
W latach 1950-1956 Bank działał jako Gminna Kasa Spółdzielcza w Kościerzynie. Celem jej działania było wg ówczesnych dokumentów "niesienie pomocy w rozwoju i podnoszeniu produkcji rolnej oraz dobrobytu i kultury indywidualnie pracujących bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów, członków spółdzielni produkcyjnych, rzemieślników pracujących na potrzeby wsi oraz pracującej ludności mającej warunki do prowadzenia produkcji rolnej: hodowlanej lub roślinnej oraz obrona ich przed lichwą i wyzyskiem kapitalistycznym na wsi".
W latach 1956-1958 Bank funkcjonuje jako Kasa Spółdzielcza.
Od dnia 25.04.1958 roku Bank Ludowy występuje pod nazwą Bank Ludowy - Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowaw Kościerzynie. 
Pod dzisiejszą nazwą Bank Spółdzielczy działa od 1973 roku. 
Po 1975 roku i powstaniu Banku Gospodarki Żywnościowej Bank Spółdzielczy rozszerzył zakres wykonywanych usług. Oprócz standardowych usług bankowych dla rolników, rzemieślników, prywatnego przemysłu i handlu Bank prowadził sprzedaż gruntów PFZ oraz pośredniczył w obrocie sprzedaży gruntów prywatnych.
W latach 1995-2002 Bank działał w strukturze Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego S.A. w Bydgoszczy.
Od roku 2002 wchodzi w skład Spółdzielczej Grupy Bankowej S.A. w Poznaniu.
Bank Spółdzielczy w Kościerzynie jest jedyną samodzielną, o lokalnym kapitale, jednostką bankową.
Mając tego świadomość, Bank Spółdzielczy aktywnie uczestniczy w lokalnych inicjatywach społecznych oraz współpracuje z lokalnymi samorządami. Wspomaga finansowo m.in. dom dziecka, szkoły, organizacje charytatywne, przedsięwzięcia kulturalne oraz imprezy sportowe.