Kredyt obrotowy

  • udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością  gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką  produkcji lub świadczonych usług,
  • wykorzystywany jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w umowie o kredyt,
  • spłacany jest jednorazowo lub w ratach, według terminarza określonego w umowie kredytowej; spłata części lub całości kredytu nieodnawialnego nie daje możliwości ponownego jego wykorzystania.